Polityka prywatności

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Przetwarzanie danych osobowych.
 3. Cookies i dane eksploatacyjne.
 4. Prawa związane z przetwarzaniem danych.
 5. Prawa autorskie.
 6. Zmiana Polityki prywatności
 7. Postanowienia końcowe.

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej https://readysteadygo.pl/ (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa w szczególności warunki korzystania ze strony internetowej https://readysteadygo.pl/ przez osoby ją odwiedzające (dalej jako: „Użytkownik”), zasady przetwarzania danych osobowych oraz kwestie plików Cookies wykorzystywanych na stronie internetowej https://readysteadygo.pl/.

1.    Postanowienia ogólne

1.1.     Niniejsza Polityka prywatności reguluje korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej www.readysteadygo.pl.

1.2.     Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest READY_STEADY_GO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000841562, NIP 5213896885, REGON 386065990, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: Administrator).

1.3.     Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Administrator zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024×768.

1.4.     Dane osobowe korzystających ze strony internetowej  https://readysteadygo.pl/ są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

1.5.     Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2.    przetwarzanie danych osobowych

2.1.     Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jeśli jest to konieczne dla skorzystania ze strony internetowej https://readysteadygo.pl/  lub usług świadczonych za jej pośrednictwem.

2.2.     Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej  https://readysteadygo.pl/.

2.3.     Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora określone zostały poniżej.

 • Dane osobowe Użytkownika strony internetowej https://readysteadygo.pl/ pozyskane przy pomocy formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celu:
 1. obsługi przesłanego zapytania i komunikacji z tą osobą w związku z jej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
 2. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która skorzystała z formularza kontaktowego a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  • Dane osobowe Użytkownika strony internetowej https://readysteadygo.pl/ pozyskane przy pomocy formularza aplikacji, będą przetwarzane w celu:
 3. niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji przez Administratora, tj. oceny kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Użytkownik aplikuje, oraz wybrania przez Administratora odpowiedniej osoby do pracy na stanowisko, na które Użytkownik aplikuje – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody w zakresie danych osobowych podanych przez Użytkownika dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności w formularzu aplikacji, CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach);
 4. niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez Administratora, tj. oceny kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy w ramach przyszłych rekrutacji, oraz wybrania odpowiedniej osoby do pracy w ramach przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 2 lata   – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody w zakresie danych osobowych podanych przez Użytkownika dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności w formularzu aplikacji, CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach);
 5. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Użytkownikiem, który wypełnił formularz aplikacji a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  • Dane osobowe Użytkownika strony internetowej https://readysteadygo.pl/ pozyskane przy pomocy plików Cookies, będą przetwarzane w celu:
 6. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 7. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2.4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w określonym zakresie jest ono niezbędne do skorzystania z wybranych przez Użytkownika funkcjonalności strony www.readysteadygo.pl (niepodanie odpowiednich danych skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Administratora czynności wynikających z działań podjętych przez Użytkownika).

 • Wobec osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 • Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 2.3.) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 • Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe, innym podmiotom na zlecenie Administratora.
 • Dane osobowe Użytkownika, który wypełnił formularz aplikacji mogą zostać udostępnione potencjalnym pracodawcom, na zlecenie których Administrator prowadzi proces rekrutacji, w którym Użytkownik bierze udział w szczególności.
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

2.12.  Administrator może publikować na stronie internetowej https://readysteadygo.pl/ informacje handlowe, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

3.    Cookies i dane eksploatacyjne

3.1.     Pliki Cookies (ciasteczka) (dalej jako: „Cookies”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane oraz przechowywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową https://readysteadygo.pl/. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies znajdują się m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647.

3.2.     Co do zasady pliki Cookies same w sobie nie stanowią danych osobowych, jednak pewne informacje przechowywane w plikach Cookies (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji związanych udostępnianiem Użytkownikowi strony internetowej https://readysteadygo.pl/  , o których mowa poniżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W sytuacji gdy dane gromadzone przy użyciu plików Cookies stanowią dane osobowe, Administrator przetwarza je wyłącznie na podstawach prawnych przewidzianych w RODO, o czym mowa w pkt 2.3. powyżej.

3.3.     W ramach strony internetowej https://readysteadygo.pl/ są wykorzystywane następujące pliki Cookies:

 • pliki Cookies Administratora:
 1. sesyjne – są plikami tymczasowymi, pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej, opuszczenia stron internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

3.4.     Administrator może przetwarzać dane (w tym dane osobowe) zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej https://readysteadygo.pl/ w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • umożliwienia Administratorowi administrowania stroną internetową https://readysteadygo.pl/ w szczególności poprzez zbieranie danych w postaci logów serwera;
 • uwierzytelnienia Użytkownika strony internetowej https://readysteadygo.pl/;
 • weryfikacji, czy Użytkownik widział wyskakujące okienko (tzw. Pop-up) i kiedy ponownie wyświetlić wyskakujące okienko dotyczące ustawień;
 • pomiarów interakcji Użytkowników ze stroną internetową https://readysteadygo.pl/ i ustalania skąd pochodzą jej Użytkownicy;
 • rozwoju strony internetowej https://readysteadygo.pl/, w tym optymalizacja jej funkcjonalności pod kątem zachowań Użytkowników;

3.5.     Pliki Cookies wykorzystywane na stronie internetowej https://readysteadygo.pl/:

Rodzaj Opis Czas wygaśnięcia
_ga The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. 2 years
_gid Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. 1 day
_gat_gtag_UA_222586634_1 Set by Google to distinguish users. 1 minute
resolution This is a functionality cookie used to collect the horizontal value of the visitor screen resolution. It helps in optimizing the website view to the user. session
wp-wpml_current_language This is a functionality cookie used to collect the current language value of the user. session

 

3.6.     Każdorazowe odwiedzanie strony internetowej https://readysteadygo.pl/ jest związane z przesyłaniem zapytania do serwera, na którym umieszczona jest ta strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi serwera zawierają m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas zdarzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Informacje te są zapisywane i przechowywane na serwerze, z którego korzysta Administrator. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej https://readysteadygo.pl/   i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą jako pomoc do administrowania stroną https://readysteadygo.pl/, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

3.7.     Na stronie internetowej https://readysteadygo.pl/ wykorzystywane są pliki Cookies podmiotów trzecich, tj. pliki Cookies funkcjonujące w ramach strony internetowej https://readysteadygo.pl/ i wykorzystywane przez podmioty trzecie, z których usług Administrator korzysta, aby wspierać i koordynować funkcjonalności strony internetowej https://readysteadygo.pl/. Podmioty trzecie wykorzystują zgromadzone informacje w celu współpracy z Administratorem, jednakże mogą korzystać z nich także dla swoich własnych celów. Zgromadzone dane mogą zawierać informacje mówiące, w jaki sposób Użytkownik używa stron internetowych podmiotów trzecich i mogą zezwalać im na rozpoznawanie ich użytkowników. Więcej informacji na temat plików Cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

3.8.     Administrator korzysta z usług następujących podmiotów trzecich, które stosują pliki Cookies  na stronie internetowej https://readysteadygo.pl/:

Rodzaj Opis
Google Analytics Google Analytics – internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google.
Google Tag Manager Menedżer tagów Google to system zarządzania tagami, umożliwiający szybkie i łatwe aktualizowanie kodów śledzenia i powiązanych fragmentów kodu, czyli tagów, w witrynie lub aplikacji mobilnej.
Google Search Console
Google Search Console to bezpłatna usługa Google, która pomaga monitorować pozycję witryny w wynikach wyszukiwania Google oraz dbać o nią i eliminować związane z nią problemy.

 

3.9.     Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej https://readysteadygo.pl/ .

3.10.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami zgoda na korzystanie z plików Cookies, które nie zawierają danych osobowych, może być również wyrażona przez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.11.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647.

 • Na stronie internetowej https://readysteadygo.pl/ zamieszczane są także linki do stron lub kanałów Administratora  na zewnętrznych portalach internetowych (Facebook, Instagram). Przy korzystaniu z tych linków Użytkownik opuszcza stronę internetową https://readysteadygo.pl/.  Administrator nie ma kontroli ani wpływu na to, jakie dane gromadzą wskazani dostawcy. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików Cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez wskazanych dostawców oraz przysługujących Użytkownikowi praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik powinien zapoznać się z informacją o ochronie danych (polityką prywatności) odpowiedniego dostawcy. Jeśli Użytkownik nie chce, aby powyższe kanały społecznościowe zbierały informację o nim po wejściu na stronę https://readysteadygo.pl/, przed wejściem na stronę powinien wylogować się z tych serwisów.

4.    Prawa związane z przetwarzaniem danych

4.1.     Udostępnienie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak w określonym zakresie (w zależności od działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej https://readysteadygo.pl/) niezbędne do korzystania ze strony internetowej https://readysteadygo.pl/.

4.2.     Użytkownikowi przysługuje:

4.2.1  prawo dostępu do swoich danych osobowych;

4.2.2  prawo żądania ich sprostowania;

4.2.3  prawo żądania ich usunięcia;

4.2.4  prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;

4.2.5  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które dostarczył, innemu administratorowi;

4.2.6  w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

4.3.     W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, przysługuje mu prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.4.     W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 1.2.).

4.5.     Nadto, przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu Użytkownik znajdzie informacje, jak złożyć taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

5.    Prawa autorskie

5.1.     Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe, inne informacje, jakie są dostępne w ramach strony internetowej https://readysteadygo.pl/ stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora.

5.2.     Pobieranie bądź wykorzystywanie materiałów w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach strony internetowej https://readysteadygo.pl/ wymaga zgody Administratora.

5.3.     Pobieranie materiałów nie może naruszać Polityki prywatności, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesów Administratora.

5.4.     Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony internetowej https://readysteadygo.pl/, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie praw autorskich przysługujących Administratorowi.

5.5.     Z uwzględnieniem postanowienia pkt. 5.4. powyżej, wszystkie treści zamieszczone w ramach strony internetowej https://readysteadygo.pl/  korzystają z ochrony autorsko-prawnej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez zgody Administratora.

6.    Zmiana Polityki prywatności

6.1.     Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę korzystania ze strony internetowej https://readysteadygo.pl/  jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:

 • zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;
 • potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;
 • zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej https://readysteadygo.pl/, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
 • zmiana warunków korzystania z strony internetowej https://readysteadygo.pl/ niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;
 • konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.

7.    Postanowienia końcowe

7.1.     Strona internetowa https://readysteadygo.pl/  może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności na innych stronach, po przejściu na nie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej https://readysteadygo.pl/.

7.2.     Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3.     Administrator zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem.

7.4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

7.5.     Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: kontakt@readysteadygo.pl.